Disclaimer
lang_fr
FR
lang_nl
NL
lang_en
EN
Accueil - Disclaimer

PROPRIETES
A VENDRE

PROPRIETES
EQUESTRES

PROPRIETES
A LOUER

PROPRIETES
VENDUES

VENDRE
VOTRE PROPRIETE

VOTRE
RECHERCHE

CONTACT

JE RECHERCHE
POUR VOUS

RECRUTEMENT
PARTENARIAT

COMMUNICATION

LIENS

DISCLAIMER

GEBRUIKSVOORWAARDEN - Wettelijke vermeldingen


Wettelijke gegevens

Maatschappelijke zetel: rue du Bas Préau, 22 ? B 7611 Rumes (La Glanerie)
Tel: 0032(0) 69 64 78 18 - 0032(0) 2 372 01 01 - Fax: 0032(0) 69 64 13 42 - 0032(0) 2 372 07 07
E-mail adressen: [email protected]
Ondernemingsnummer: BE 0879.511.173
 

Site inhoud

De site www.fromentimmo.be, is een site door Patrick Froment Immobilier ontworpen.
De vennootschap die deze site beheert is Evosys -   
Het feit alleen deze site te gebruiken, impliceert uw inwilliging in hun volledigheid en op onherroepelijke wijze van de hierna beschreven voorwaarden voor gebruik.
Patrick Froment Immobilier reserveert zich het recht om op elk moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden te wijzigen.
Daarom bevelen wij u aan om ze regelmatig te raadplegen.
Alle geleverde aanwijzingen betreffende de te verkopen eigendommen gelden slechts ter informatieve titel en zijn dus niet contractueel.
De aankondiging van het te verkopen goed vormt geen aanbieding in de juridische betekenis van de term.
Daarom beveelt www.fromentimmo.be u aan om deze site regelmatig te raadplegen ter bevestiging dat deze aankondiging nog altijd actueel is en dat de informatie die op erop voorkomt exact en volledig bijgewerkt is.
De onroerende aankondigingen en de inhoud van de site www.fromentimmo.be worden regelmatig bijgewerkt.
Niettemin, noch Patrick Froment Immobilier, noch de personen die ons de gegevens hebben meegedeeld, zullen voor verantwoordelijk gehouden kunnen worden in geval fouten in de inhoud van de aankondiging zouden geslopen zijn of in het geval dat het onroerende goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat de aankondiging wordt geraadpleegd.
 

Links naar sites van derden

De site www.fromentimmo.be bevat of kan hyperlinks bevatten naar inhoud die uitgaat van derden of naar websites die door derden worden beheerd.
Patrick Froment Immobilier is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze inhoud noch van deze websites.
Hij kan geen enkele controle op deze plaatsen uitoefenen noch enkele verantwoordelijkheid wat hun inhoud betreft opnemen.
 

Bescherming privéleven en RGPD

Deze rubriek beschrijft het beleid van ons agentschap wanneer zij persoonsgegevens behandelt. Dit beleid is evengoed van toepassing op de gecomputeriseerde als de manuele gegevensverwerking.
Behandeling van de persoonsgegevens van de bezoekers en de gebruikers
Onze agentschap wordt door Patrick Froment vertegenwoordigd en zijn zetel bevindt zich in La Glanerie (7611).
De persoonsgegevens dat de gebruiker tijdens een aanvraag via onze site meedeelt worden door ons agentschap behandeld met doel de gebruiker te kunnen antwoorden.
De persoonsgegevens worden slechts toevertrouwd aan het personeel dat belast is met de taak de vragen te behandelen. Deze gegevens kunnen aan externe personen van ons agentschap meegedeeld worden wanneer dat noodzakelijk voor de behandeling van de vraag van de gebruiker blijkt.
Als de gebruiker weigert om bepaalde absoluut noodzakelijke gegevens mee te delen, is het mogelijk dat ons agentschap niet in staat is om de vraag te behandelen.
Door deze huidige voorwaarden te aanvaarden, zullen wij u de lijst van de aankondigingen sturen die met de criteria overeenstemmen, die u beoogt, u zou eveneens genieten van de gratis informatie diensten betreffende onze gerichte acties en diensten van ons agentschap. Deze informaties kunnen verpersoonlijkt worden. Geen enkel gegeven wordt automatisch door de site zelf opgehaald. De enige gegevens die wij behandelen zijn degenen die u ons vrijwillig meedeelt.  De andere eventueel automatisch opgehaalde informaties gebeuren slechts door statistische werktuigen zoals Google Analytics en betreffen uitsluitend uw TCP/IP adres, het merk en de laatste versie van uw navigator, de geraadpleegde web bladzijdes, maar blijven volledig anoniem.
Via een cookie kunnen wij uw toegang code en een wachtwoord registreren. Andere informaties zoals uw criteria van onderzoek of gekozen taal om de site te bezoeken kunnen eveneens in de cookie voorkomen. (Een cookie is een klein bestand dat door onze server wordt verzonden, die zich op de harde schijf van uw computer registreert. Hij houdt het spoor van de bezochte site en bevat een zeker aantal informaties betreffende dit bezoek. Onze cookies dienen vooral om de site te laten functioneren ? technische cookies van sessies).
Wij zouden eveneens er kunnen toe aangezet worden om de gegevens die u betreffen te behandelen, afkomstig van derden zoals de media (Immoweb, Vlan, Logicimmo,?). Deze worden ons alleen meegedeeld na een aanvraag via de ter beschikking gestelde formulieren op hun respectieve sites.  Voor zover u akkoord bent gegaan, zal uw e-mail adres door het agentschap kunnen gebruikt worden voor de hierboven aangegeven doeleinden.
De informaties dienen uitsluitend voor intern gebruik en dienovereenkomstig zullen nooit aan andere natuurlijke of niet-natuurlijke personen, verbonden of niet aan onze vennootschap, verkocht worden. Maar deze gegevens zullen, op verzoek van de rechterlijke autoriteiten of de politie diensten, zonder voorafgaande toestemming van hun titularis meegedeeld worden.
Wij hebben adequate veiligheidsmaatregelen opgesteld om de ontvangen informaties op onze site te beschermen tegen verlies, verkeerd gebruik of de verandering ervan.
Al onze werknemers die toegang tot uw gegevens hebben, hebben een strikte vertrouwelijkheid plicht.
U beschikt op elk moment over het recht van toegang en correctie tot deze gegevens alsook van het tegenstellingsrecht, teneinde hun nauwkeurigheid te controleren en om de eventuele fouten hen betreffende te doen corrigeren.
Om dit recht te kunnen uitoefenen, volstaat het u om met ons contact op te nemen:
Per post op het volgende adres :  rue du Bas-Préau 22 - 7611 La Glanerie
U kunt eveneens contact opnemen per e-mail: [email protected]
Of nog door ons te telefoneren op + 32(0) 69/64.78.18
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid inzake naleving van het privéleven van de websites waar wij een band mee hebben door een hyperlink.
Als u van mening bent dat onze site dit handvest niet eerbiedigt, kunt u ons agentschap via e-mail of per post contacteren op het adres dat vermeld wordt op de site.

 

Intellectuele Rechten

Alle gegeven informaties op deze site (artikelen, dossiers, praktische fiches, foto's, logo's, enz.) worden door de nationale en internationale bepalingen betreffende het intellectuele eigendom beschermd.

Bijgevolg, mag geen enkele van deze informaties op geen enkele wijze worden uitgegeven, verspreid, doorgestuurd, vertaald, verkocht, of gebruikt worden zonder een voorafgaande schriftelijke overeenkomst van fromentimmo.be, van zijn uitgevers en/of de auteur van de tekst(en).
De vorm van deze site (presentatie en organisatie van de gegevens, rubrieken, look & feel,?) wordt beschermd door het stelsel van het auteursrecht. Patrick Froment Immobilier kan uittreksels en/of het hergebruiken van het geheel of van een substantieel deel op kwalitatief of kwantitatief vlak van de inhoud van deze site verbieden. De Belgische wet van 31 augustus 1996 betreffende de rechtsbescherming van de databases (omzettend de Europese richtlijn n°96/9/CE) beschikt dat de aanslag op deze rechten onderhevig aan straffen is die tot 50.000 EUR boetes en, in geval van recidive, tot 2 jaar van gevangenis kunnen gaan.
 

Beschikbaarheid van de site

De site www.fromentimmo.be wordt uw 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking gesteld. Patrick Froment Immobilier behoudt zich het recht, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, om de toegang ervan wegens redenen van technische aard of andere te onderbreken en dit, zonder voor verantwoordelijk te kunnen gehouden worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen die eruit zouden kunnen voortvloeien voor u of een derde.
 

Bewijs ? Bewaring van de transacties

Ongeacht wat voorafgaat, aanvaarden de partijen dat de informaticaregistraties die zij binnen hun respectieve informaticasystemen hebben uitgevoerd als bewijs van hun betrekking worden aanvaard of contract dat ze verbindt.
De gecomputeriseerde registers, die in de informaticasystemen van Patrick Froment Immobilier worden bewaard, zullen als de bewijzen beschouwd worden van communicatie, bestellingen en betalingen die tussen de partijen hebben plaatsgevonden.
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor elk eventueel geschil dat de site www.fromentimmo.be impliceert, zal het Belgische recht van toepassing zijn en enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Patrick Froment Immobilier zullen bevoegd zijn.